ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ(Project Engineer) สาขาวิศวกรรมโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า
รูปแบบงาน :
- งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
- ควบคุมดูแลงานโครงการที่รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สำรวจ Siteงาน ประชุมร่วมและทำข้อกำหนดร่วมกับลูกค้า ออกแบบงานและระบบ
  ทำรายการวัสดุอุปกรณ์และตรวจเช็คความถูกต้องของแบบงานและรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
- วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย การทำข้อกำหนด การจัดหาการประกอบ
  และติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบงานและบริหารจัดการให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาของโครงการ
  โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบัญชีและลูกค้า
- รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมได้รับทราบ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
- ประจำหน้างานต่างจังหวัดได้
- ประจำสำนักงานเมืองทองธานี
คุณสมบัติผู้ปฏิบัตงาน :
- เพศชาย,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล
- มีประสบการณ์ด้านควบคุมหน้างานโครงการรวมถึงการควบคุมต้นทุนของบริษัท หรือในงานที่เกี่ยวข้อง.ไม่น้อยกว่า5ปี
- มีความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง(สายโยธา)
- มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคา
- มีความรู้ในเรื่องการเขียนแบบและอ่านแบบ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word, Excel, Outlook, Internet ,Auto CAD,Microsoft Project
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม( กว. ) (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถขับรถยนต์หรือมียานพาหนะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน :
- ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
- โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไข ระเบียบบริษัท )
- ประกันสังคม
วิธีการสมัครงาน :
- สมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่าน jobth
ติดต่อ :
บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัด
77/9, 77/10 หมู่ 3 ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร : 035-379-811 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 035-378-224
โทร : 035-959-757 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 035-959-747
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.