26 สิงหาคม 2554 , บริษัทได้จัดการฝึกอบรมย่อย(Training) ให้กับ กลุ่มบริษํท PTT ด้วยผลิตภัณฑ์ ACB SENTRON WL สำหรับแท่นขุดเจาะเอราวัณ อ่าวไทย